Skip links

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), Rocodrom 9C SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractats en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit Rocodrom 9C SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament
Denominació: Rocodrom 9C SL
CIF: B-55368781
Adreça: Carrer Alba 33 (Local)
Telèfon: +34 653 48 26 89
Correu electrònic:

Finalitat del tractament
Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants en la web de Rocodrom 9C SL o al seu personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la resposabilidad de Rocodrom 9C SL, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per a resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament

 1. Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: Per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
 3. El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza al fet que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris
No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Comunicació
No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per a aconseguir els fins per als quals van ser recaptats. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, Rocodrom 9C SL conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb Vostè, degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Una vegada bloquejats, les seves dades resultaran inaccessibles per a Rocodrom 9C SL, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat
Emprem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos al fet que estan exposats les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per a verificar el seu compliment.

Els seus drets
L’informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
  Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 3. Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 4. Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. «Nom_Empresa» deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 5. Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 6. Dret a revocar el consentiment atorgat a Rocodrom 9C SL

Per a exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres en l’adreça Carrer Alba 33, adjuntant còpia del seu DNI.

Avís sobre l’ús de google reCaptcha v3
Aquest lloc web uti­litza Go­ogle re­CAPTCHA per a pro­te­gir i ga­ran­tir la se­gu­re­tat del for­mu­lari de con­tacte contra l’a­bús au­to­ma­tit­zat i el spam. Go­ogle re­CAPTCHA és un ser­vei pro­por­ci­o­nat per Go­ogle LLC que uti­litza tec­no­lo­gia avan­çada d’a­nà­lisi de ris­cos per a dis­tin­gir entre usu­a­ris hu­mans i bots.

En uti­lit­zar els nos­tres for­mu­la­ris en aquest lloc web, vostè ac­cepta que la in­for­ma­ció que pro­por­ci­oni pot ser pro­ces­sada per Go­ogle d’a­cord amb la seva po­lí­tica de pri­va­ci­tat i ter­mes de ser­vei. Això in­clou, però no es li­mita a, l’a­dreça IP de l’u­su­ari, la data i l’­hora de la vi­sita, el temps que passa en el lloc i els clics re­a­lit­zats. Aques­tes da­des s’u­ti­lit­zen per a dis­tin­gir als usu­a­ris le­gí­tims dels bots i per a pro­por­ci­o­nar una ex­pe­ri­èn­cia se­gura i lliure de spam per als nos­tres usu­a­ris.

Per a ob­te­nir més in­for­ma­ció sobre com Go­ogle re­CAPTCHA uti­litza i pro­te­geix les se­ves da­des, con­sulti la Po­lí­tica de pri­va­ci­tat de Go­ogle i els Ter­mes de ser­vei de Go­ogle.

En uti­lit­zar el nostre lloc web, vostè ac­cepta l’ús de Go­ogle re­CAPTCHA d’a­cord amb els ter­mes i con­di­ci­ons es­ta­blerts an­te­ri­or­ment. Si no està d’a­cord amb aquests ter­mes, si us plau abs­tin­gui’s d’u­ti­lit­zar els nos­tres for­mu­la­ris en lí­nia.

Tutela de drets
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es
 • Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions
Rocodrom 9C SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legistlativas o jurisprudencials que puguin afectar el compliment d’aquesta.